Všeobecné obchodní podmínky
pro prodej knih a reklamních předmětů

Ke stažení na www.lek-dobrofen.cz/assets/custom/kompletni-obchodni-podminky.pdf


Všeobecné obchodní podmínky 
pro prodej a realizaci odborných seminářů

Tyto všeobecné obchodní podmínky slouží pro účely prodeje a realizace odborných seminářů prostřednictvím subjektů Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., IČ 29303567, a Radim Martynek, IČ 73276758 (dále jen dodavatel).

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na straně dodavatele je Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., nebo Radim Martynek a na straně druhé objednatel (klient dodavatele).

Smlouva mezi dodavatelem a objednatelem vzniká dokončením objednávky prostřednictvím on‑line formuláře na stránkách Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., e-mailem nebo telefonicky. Dokončením objednávky objednavatel stvrzuje, že se plně seznámil s těmito všeobecně obchodními podmínkami, jejichž součástí je reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Dodavatel může přijetí objednávky potvrdit písemně (e-mailem).

Předmět plnění

Předmětem plnění ve smluvním vztahu mezi dodavatelem a objednatelem je vzdělávací kurz (odborný seminář) určený pro komerční sektor (společnosti) nebo veřejnou správu (obce, města) v podobě uzavřeného semináře (pro skupinu účastníků z jedné organizace) nebo otevřeného semináře (pro účastníky z mnoha organizací).

Realizace semináře

Veškeré podmínky výuky (anotace, osnova, cena, kapacita) jsou zveřejněny na internetové doméně dodavatele. Dodavatel se zavazuje dodržet podmínky potřebné k řádnému provozu kurzů. Technické požadavky jsou sděleny elektronicky objednateli před datem realizace semináře. Objednatel je povinen spolupracovat při organizačním zajištění objednaného semináře a řádně za ni zaplatit.

Hodnocení semináře a osvědčení

Po uskutečněné výuce požádá dodavatel účastníky semináře o jeho zhodnocení. Účastník souhlasí se zveřejněním svého hodnocení na stránkách dodavatele v anonymizované podobě. Data jsou anonymizovaná tak, aby nemohlo dojít prostřednictvím údajů v hodnocení uvedených k přímé či nepřímé identifikaci konkrétní fyzické osoby. Zhodnocení semináře do 7 dnů od jeho konání je podmínkou pro poskytnutí dalších benefitů (např. e-learning), jsou-li součástí semináře.

Zrušení semináře ze strany dodavatele a vis maior

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednatelem rezervovaný nebo objednaný vzdělávací kurz z kapacitních důvodů (zaplacenou částku objednateli vrátí).

Pokud je odborný seminář zrušen vis maior (nařízením vlády, hygieny apod.), zaplacené kurzovné se nevrací a převádí se na náhradní termín.

Zrušení semináře ze strany objednatele

Pokud dojde ke zrušení účasti objednatelem až po vystavení faktury za účast nebo po termínu definovaném dodavatelem, do kterého lze účast zrušit bezplatně, objednatel je povinen fakturu uhradit a má právo na seminář vyslat náhradního účastníka. Byla-li faktura mezitím uhrazena, zaplacená částka se nevrací a použije se ve prospěch náhradníka.

Cena kurzovného

Cena za vzdělávací program (seminář) se hradí převodem na bankovní účet dodavatele oproti vystavené faktuře. Není-li uvedeno jinak, faktura je splatná ve 14denní lhůtě, a to před konáním odborného semináře.

Bonusy

Součástí vybraných odborných seminářů jsou bonusy, které jsou součástí ceny. Mezi základní bonusy patří knihy (odborná publikace Písemná komunikace v praxi, romány On/Ona), reklamní předměty (céčka, léky nové generace) nebo poukaz na 3denní wellness pobyt v hotelu Happy Star.

Reklamace

Není-li klient spokojen s odborným seminářem, je jeho povinností informovat o této skutečnosti dodavatele elektronicky do dvou dnů. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci do pěti pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prošetřit důvody uvedené v písemné reklamaci.

Pokud mezi dodavatelem a objednavatelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Uznání reklamace

Za relevantní důvod reklamace se neuznávají překážky vzniklé na straně objednatele, např. nemoc, změna časových možností přihlášených účastníků, ztráta vzdělávací potřeby nebo důvodu, pro které klient na seminář přihlásil sebe nebo ostatní účastníky.

Reklamaci lze nahlásit nejpozději do dvou pracovních dní po skončení kurzu či přednášky. Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li podány opožděně.

Osobní údaje klienta

Dokončením objednávky dodavateli objednavatel stvrzuje, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Zároveň souhlasí, že poskytnuté informace jsou připravené ke zpracování a budou použity pro účely komunikace mezi objednavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou.

Objednatel poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a má právo mít k poskytnutým údajům přístup a použití údajů kdykoliv odvolat. V případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad o ochraně osobních údajů.

Dodavatel má povinnost nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znění těchto všeobecně obchodních podmínek je pro obě strany závazné.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dne 01.07.2023.

V Brně 1. června 2023

Radim Martynek v. r.
jednatel Akademie