Ověřené recenze našich klientů (8352 recenzí)
97 % zákazníků doporučuje naše semináře
Celkové hodnocení
Jaký je Váš celkový dojem ze semináře?
Jak naplnil seminář Vaše očekávání?
Jaká byla osobnost lektora?
Jaká byla lektorova odborná úroveň?

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.,

Zavolejte nám: 777 858 954
Lidická 19, 602 00 Brno

dává vzdělávání nový směr

Referenční dopisy

V průběhu roku 2011 realizovala Vaše společnost pro VZP ČR Krajskou pobočku pro Zlínský kraj semináře na téma Písemná a elektronická komunikace, Efektivní komunikace a Profesionální vystupování – profesionální image.

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně nejen vysokou odbornou úroveň znalostí lektorů, ale i vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků během celého semináře. Nevšední metodou si tak mohli osvěžit nabyté znalosti a doplnit je o spoustu nových poznatků, které využijí jak v oblasti pracovní tak i osobní.

Spolupráci s Vaší institucí hodnotím velmi kladně a Váš profesionální a vstřícný přístup k účastníkům seminářů můžu doporučit nejen kolegům z jiných krajských poboček VZP ČR, ale i ostatních organizací.

Hana Votápková, personalistka KP pro Zlínský kraj, 30.11.2011

 

V roce 2008 a 2009 proběhly v prostorách Městského úřadu Uherské Hradiště semináře pod názvem Úprava písemností podle normy, Písemná komunikace v praxi a Společenská etiketa. Semináře byly realizovány prostřednictvím vzdělávací agentury pana Martynka. Těchto se zúčastnilo cca 160 úředníků.

Účastníci výše uvedených seminářů byli velmi spokojeni a mile překvapeni nevšední formou výkladu, která byla na vysoké úrovni. Také spolupráce s Ing. Martynkem při realizaci školení byla po všech stránkách profesionální.

Semináře byly zdařilé a pro účastníky školení přínosné. Vzdělávací akce pořádané agenturou p. Martynka můžeme vřele doporučit.

Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ Uh. Hradiště, 27.08.2010

 

Vážený pane Martynku,

chtěla bych Vám poděkovat za Vámi profesionálně vedený seminář "Úprava písemností podle normy", který se konal 10.08.2010 v zasedací místnosti našeho úřadu.

Dle hodnocení zúčastněných úředníků probíhal seminář na vysoké odborné úrovni a v mírně uvolněné atmosféře, kde se podařilo odlehčenou, nevšední a srozumitelnou formou s využitím moderní formy prezentace poměrně dobře naučit nové a problémové oblasti zpracovávaných písemností.

Dále bych chtěla zmínit, že všem zúčastněným byla nabídnuta možnost pokračovat v prohlubování vědomostí e-learningovou formou, kde si v seznamu kurzů každý může vybrat téma, kterým se chce dále zabývat.

Tento seminář byl značným přínosem proto, že sjednocenou formou úpravy písemností se naše práce zefektivnila, a také proto, že správně zpracované písemnosti budou dobrou vizitkou celého úřadu. Mohu jej tedy plně doporučit ostatním úřadům a organizacím.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ Horažďovice, 26.08.2010

 

V průběhu let 2008-2010 probíhala v Kanceláři veřejného ochránce práv specializovaná školení a semináře. Všechny semináře byly vždy velmi kladně hodnoceny ze strany účastníků. Semináře probíhaly mnohdy netradiční až zábavnou interaktivní formou, ovšem nikoli na úkor jejich kvality a následné využitelnosti získaných dovedností v praxi. pro celkově velmi pozitivní hodnocení bude se společností Ing. Radima Martynek probíhat spolupráce i v budoucnu.

Mgr. Filip Glotzmann, vedoucí KVOP, 22.09.2010


Městský úřad v Uherském Brodě spolupracuje se vzdělávací institucí "Ing. Radim Martynek" delší dobu. Realizovali jsme vzdělávací kurzy ze základní nabídky i vzdělávání pro vybrané zájmové skupiny. Všechny společné akce měly dobrý ohlas u posluchačů. Probíraná problematika je lektorem podávána formou, která zaručuje pozornost během celého školení. Zároveň jsou probírána témata v rozsahu předem projednaném mezi zaměstnavatelem a vzdělávací institucí.

Proto naše vzájemná spolupráce pokračuje a společně připravujeme další vzdělávací programy pro zaměstnance města zařazené do městského úřadu.

Ing. Hynek Sušil, tajemník MěÚ Uherský Brod, 05.08.2010

 

V rámci průběžného vzdělávání absolvovali naši pracovníci seminář vedený panem Ing. Radimem Martynkem na téma "Úprava obchodních a úředních písemností podle normy ČSN 01 6910", a to ve čtyřech termínech.

Seminář byl ze strany účastníků hodnocen velmi pozitivně. Zejména byla vysoce hodnocena jak velmi odborná úroveň znalostí lektora, tak i vtipné a zajímavé podání. Účastníci si tak mohli nevšední metodou osvěžit nabyté znalosti a doplnit je o mnoho nových poznatků, které využijí jak v oblasti pracovní tak i osobní.

Spolupráci s Ing. Martynkem hodnotíme velmi kladně, jeho velmi profesionální a vstřícný přístup k účastníkům můžeme jen doporučit kolegům nejen z úřadů, ale i ostatních organizací.

Ing. Karel Měřínský, tajemník MěÚ Vsetín, 25.08.2010


Dne 24.06.2010 proběhl na městském úřadě seminář týkající se komunikace s médii. všichni účastníci se shodli na tom, že tento seminář nejenže byl veden odborně a poutavou formou, ale také přinesl mnoho nových informací. Umožnil nám nahlížet na spolupráci s médii i z pohledu novináře, přiblížil nám nejčastější novinářské postupy a naučil nás jak se k médiím chovat.

Tento seminář mohu všem svým kolegům vřele doporučit.

Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ Dačice, 25.08.2010

 

Vzdělávací instituce Ing. Radim Martynek je partnerem zajišťujícím pro zaměstnance Střediska společných činností, v. v. i., a Kanceláře Akademie věd ČR odborné vzdělávání. Během let 2008 a 2009 se naši zaměstnanci úspěšně zúčastnili kurzů Úprava obchodních a úředních písemností podle normy a Písemná komunikace v praxi.

Oceňujeme profesionální přístup, ochotu, vstřícnost a vysokou úroveň jednání Ing. Martynka i odbornou úroveň lektorů. Účastníci kurzů velmi kladně hodnotili především zaměření a náplň školení, odbornost a připravenost lektora, aktivní styl výuky a servis ve formě studijního materiálu. Neméně přínosná byla výměna zkušeností mezi účastníky kurzů pod taktovkou lektora.

Mezi účastníky jsme zařadili po dohodě s lektorem i zrakově postiženého zaměstnance, který ocenil náplň, formu školení i specifický přístup lektora. Během zpětné vazby jsme zaznamenali vysoce pozitivní ohlas všech našich zaměstnanců a kurz byl pro velký zájem několikrát opakován.

Nově získané informace nás inspirovaly k přehodnocení současné situace a ke zpracování nové vnitropodnikové směrnice o úpravě písemností.

Do budoucna uvažujeme o další spolupráci se vzdělávací institucí Ing. Radim Martynek v rámci vzdělávání zaměstnanců naší organizace formou pravidelných školení. Jsme přesvědčeni, že vzdělávací instituce Ing. Radim Martynek je pro nás tím pravým profesionálním partnerem.

Pavla Rychtářová, manažerka lidských zdrojů SSČ AV ČR, 12.02.2009

 

Vážený pane Martynku,

děkuji touto formou ještě jednou za realizaci školení Úprava písemností podle normy na našem městském úřadě. Díky naší spolupráci prošla tímto kurzem v několika opakováních většina pracovníků úřadu. Vzhledem k objemu práce, který v naší pracovní náplni tvoří zpracování písemností, uplatníme znalosti z kurzu skutečně každý den.

Váš kurz byl skutečným oživením, a to nejen co se týká obsahu, ale i díky precizní přípravě a vedení vlastního semináře, který většina účastníků označila za velmi profesionální. mohu s potěšením konstatovat, že realizace školení se téměř okamžitě příznivě odrazila v kvalitě zpracování řady dokumentů. Určitě bych Váš kurz jako velmi užitečný doporučil i dalším úřadům.

Ing. Radek Drnovský, tajemník MěÚ Rosice, 12.05.2008

 

V rámci průběžného vzdělávání absolvují v průběhu kalendářního roku naši úředníci vícero vzdělávacích akcí, zpravidla na měkké dovednosti. Seminář vedený panem Radimem Martynkem byl však nevšedním hned z několika důvodů. Jednak šlo o typickou tvrdou dovednost a jednak semináře tohoto typu nebývají mezi účastníky na první pohled oblíbené pro svůj mnohdy nezáživný charakter. Avšak v podání odborně zdatného a výborně připraveného lektora šlo o svižný seminář a velmi zdařilý výukový den.

Jsem přesvědčen, že sjednocení grafické podoby písemností přineslo do řad našich zaměstnanců zjednodušení a zefektivnění pracovního procesu.

Spolupráci s panem Radimem Martynkem vnímám jako přínosnou pro profesionální činnost úřadu a mohu ji plně doporučit k realizaci vzdělávání jiným subjektům a institucím veřejné správy.

RNDr. Bohumír Kvíčala, CSc., tajemník ÚMČ Brno-sever, 03.05.2007

 

Na základě sledování a spoluorganizování průběhu realizace kurzu Základy obsluhy osobního počítače vzdělávací institucí Radim Martynek ve dnech 02.10. až 30.10.2007 lze konstatovat, že pan Martynek svým profesionálním přístupem naplňuje potřeby, které na lektora vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce tato skupina klade. Počáteční ostych a obavy účastníků kurzu se podařilo zmírnit prací ve skupině, kterou vedl pan Martynek, a dále již kurzisté nabývali jistotu při učení se základům práce s PC právě díky podpoře a zájmu lektora.

Bc. Tomáš Ergens, DiS., DROM, romské středisko, 05.11.2007

 

Všichni účastníci byli překvapeni vysokou úrovní a nevšední formou prezentace, která byla velmi dynamická a zábavná.

Oba semináře byly zdařilé, pro účastníky značně přínosné a mohu je jen doporučit jak kolegům ve státní správě a samosprávě, tak i ostatním právnickým osobám.

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ Moravské Budějovice, 21.01.2008

 

Odborné školení Korespondence bylo realizováno Ing. Radimem Martynkem v rámci projektu "Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů - podpora zlepšování kvality služeb občanům", který byl spolufinancován z prostředků ESF a státním rozpočtem ČR. Tento projekt byl zahájen počátkem roku 2007 a obsahoval 123 vzdělávacích dnů, z nichž na 16 dnů bylo plánováno právě odborné školení Korespondence. Pro velký zájem byly na konci projektu přidány ještě 3 dny, aby byli proškoleni všichni zaměstnanci města Blanska. V průběhu projektu se nám podařilo za odborné konzultace a poradenství pana Ing. Martynka zpracovat vnitřní směrnici Spisový a skartační řád v souladu s platnými normami pro písemnosti.

Dle zpětných vazeb zjišťovaných od účastníků školení můžeme potvrdit velmi dobrou kvalitu lektora s vysokou odbornou a prezentační úrovní. Jednotlivá školení se vyznačovala profesionálním přístupem, vysokou flexibilitou, zodpovědností a osobním přístupem k jednotlivým účastníkům.

Vzhledem k tomu, že vedení města Blanska má velký zájem na neustálém zvyšování profesní a osobnostní úrovně svých pracovníků a dbá především na to, aby získané poznatky z těchto aktivit mohly být bez problému aplikovatelné v každodenní praxi, patřilo právě školení Korespondence ze strany pracovníků k těm nejvyhledávanějším.

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko, 23.05.2007

 

Napsali o nás

Reference ze semináře Tajemství paragrafů, Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., nám zprostředkovala setkání s brněnským advokátem a bývalým soudcem. Naši školu navštívil 13.03. za účelem realizace semináře o rodinném a trestním právu. Tomu předcházelo několik zajímavých slov na úvod, kdy se pan soudce zmínil např. o soudním řádu, barevném odlišení talárů či uvedl bizarní dotazy, které někdy od svých posluchačů dostal. Svou předmluvu nakonec zakončil krátkými vtipy o soudcích a advokátech. Mgr. Martin Matějka, Ph.D.

 

Reference ze semináře Tajemství paragrafů, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Vážení přátelé, zasíláme Vám hodnocení Vašeho minisemináře pro naše žáky. Přejeme Vám mnoho úspěchů a budeme se těšit na další případnou spolupráci.

  • žáci byli seznámeni se základem trestního a rodinného práva, které vyslechli s velkým zaujetím
  • tento seminář byl pro ně velmi zajímavý a přínosný
  • byl podán srozumitelnou formou vzhledem k jejich věku
  • byly uvedeny příklady ze života, řešení „obtížných“ situací
  • byli seznámeni s úskalími, se kterými by se mohli setkat
  • byli upozorněni - na co si dát pozor, čeho se vyvarovat
  • trestní odpovědnost – věk – zletilí × nezletilí – řešení trestu s nezletilými – vyvedení žáků z omylu „Jsem nezletilý = nemám trestní odpovědnost“
  • žáci pokládali dotazy, na které jim bylo vždy zodpovězeno
  • seminář byl velmi přínosný nejen pro děti, ale i pro vyučující, kteří se jej zúčastnili
  • rádi bychom přivítali další takovéto besedy nejen pro žáky, ale i pro učitele

S přáním hezkého dne

Mgr. Eva Tetourová, zástupkyně ředitele
ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

Reference ze semináře etikety pro strážníky Městské policie Bílina

Vážený pane inženýre,

s potěšením Vám mohu oznámit, že včerejší seminář etikety nad očekávání splnil naše představy. Paní lektorka realizovala seminář na profesionální úrovni. Obsahová složka semináře byla účastníkům podána zajímavou interaktivní formou. Tematické zaměření semináře bylo nejen zajímavé, poučné a obohacující, ale především maximálně využitelné jak v pracovní činnosti strážníků, tak i v jejich osobním životě.

S přáním úspěšného dne

František Krejčí
Prevence kriminality, přestupková agenda a tiskové oddělení.
Želivského 50/1
Bílina 418 31
417 810 956, krejci@bilina.cz

 

Reference ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech – MěÚ Litvínov

Vážený pane inženýre,

opět ode mne „uslyšíte“ pouze slova chvály a nadšení. Paní lektorka byla velmi milá, její výklad zajímavý a poutavý a úroveň semináře na vysokém stupni, jak jsme u Vás zvyklí. V každém případě, v Litvínově máte svoje příznivce.

S přáním pěkného dne

Ing. Anna Kropáčková
referentka oddělení organizačně personálního
vzdělávání úředníků, výběrová řízení, BOZP a PO

Městský úřad Litvínov
Odbor kanceláře tajemníka
telefon: 476 767 646
e-mail: anna.kropackova@mulitvinov.cz

 

Učili jsme na školách i v nízkoprahovém centru: jicinskozpravy.cz/zpravy/2011/1/3355-horickym-skolakum-promluvi-do-duse-byvaly-soudce.htm

"Nový způsob prevence, která má snížit riziko kriminality mezi mladistvými, zkouší hořická radnice ve spolupráci s tamními školami. Mezi žáky osmých a devátých tříd pozvou bývalého soudce, jehož semináře na téma Tajemství paragrafů aneb Základy trestního a rodinného práva mají mladé lidi varovat před problémy, které si mohou přivodit nevhodným chováním."

Tento seminář jsme realizovali s naším lektorem-soudcem, který soudil mladistvé, ve 4 dvouhodinových blocích. Mini-seminář určený žákům 8. a 9. tříd zaujal nejen obsahem, ale také nevšedním pojetím, humorem a přínosem do života mladistvých. Informace o tomto neziskovém projektu a mini-seminářích pro ZŠ můžete najít v sekci Vzdělávání - Pro základní školy.

 

DROM realizoval rekvalifikační PC kurz: www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_3295

Drom, romské středisko ve spolupráci s Vzdělávací institucí Ing. Radima Martynka vyškolil klienty sociálně-právní poradny v rekvalifikačním kurzu "Základy obsluhy osobního počítače".

V termínu od 2.10. do 30.10. probíhal v Drom, romském středisku, rekvalifikační kurz pro klienty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ze sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo mají nižší vzdělání (ZŠ, SŠ, SOU). Výuka probíhala zdarma v prostorách romského střediska Drom za splnění podmínek (pravidelná aktivní účast na kurzu a absolvování kurzu, 70 hodin výuky) ve skupině účastníků, kteří měli podobnou vstupní znalost práce na PC. Kurz byl upořádán za finanční podpory Evropského sociální fondu, z rozpočtu České republiky a městské části Brno-sever.

"Cílem kurzu bylo naučit účastníky základní obsluhu PC, práci v prostředí Windows, služby sítě Internet, aj., tak aby se zvýšila jejich šance při hledání zaměstnání nebo aby si zlepšili dosavadní dovednosti práce na PC a mohli tak dosáhnout na lepší pracovní pozice", uvedl jeden z organizátorů kurzu Bc. Tomáš Ergens, DiS.

Z celkově přihlášených 10 účastníků, kurz úspěšně dokončilo 6 klientů, kterým byl předán certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu.

 

Umění práce s počítačem: www.srnm.cz/stazeni/rh/RH2007.pdf - 2. strana, dole

 

Zpravodaj města Uherské Hradiště: www.kkuh.cz/zpravodaj.php?id=90 - str. 14

V úterý 13. dubna 2010 proběhla v prostorech na Základní škole Větrná v Uh. Hradišti jednodenní vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky na téma "Efektivní písemná komunikace", kterou lektoroval Ing. Radim Martynek. Ing. Martynek svůj výklad zaměřil na úpravu písemností podle normy, na pravidla pro grafickou úpravu textů, na zásady formální úpravy úředních písemností, dále na písemnou komunikaci v praxi - stylisticky a graficky správnou podobu písemného projevu. Uvedl trendy dnešní doby, změny, ke kterým za uplynulé období došlo, upozornil na aktuální změny v pravidlech českého pravopisu a na často se vyskytující chyby a problémy při vytváření písemností. Ing. Martynek je lektorem, který umí zaujmout - výklad propojuje aktivním zapojením účastníků do debaty na dané téma a v rámci oživení jen zdánlivě nudného tématu plní účastníci drobné úkoly. Tak mnohdy panovala na dané téma plamenná diskuse a ne zřídka se účastníci i pobavili. Ve středu a ve čtvrtek 21.-22. dubna 2010.